Skip to content
Permalink
Browse files

Omlegging av namngiving slik at den er konsitent med xml-element navn

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent 35fd778 commit f34d8fdaac2423d33df7620460233f209784615c
Showing with 16 additions and 11 deletions.
  1. +2 −2 ebMS30.textile → Messaging.textile
  2. +13 −8 SignalMessage/index.textile
  3. +1 −1 index.textile
@@ -4,9 +4,9 @@ title: Messaging
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. FOrkortelse: SBD
- Definisjon := ebMS 3.0 metadata relatert til en meldingsutveksling
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.html

h3. eb:Messaging
@@ -1,20 +1,25 @@
---
layout: default
title: SignalMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

h2. Introduksjon
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url | remove:"/index.html"}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := ebMS 3.0 signalmelding
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.html

h3. eb:SignalMessage

SignalMessage blir brukt til å sende en melding til mottakende MSH. Signalmekanismen blir brukt til å sende feilmeldinger, transportkvitteringer eller en forespørsel om å få levert en melding.

h3. Innhold
h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "MessageInfo":../UserMessage/MessageInfo | Samme element som i UserMessage - intern identifikator og timestamp |
{background:#ddd}.| "PullRequest":PullRequest | Forespørsel om å få levert en ventende melding |
| "Receipt":Receipt | Standard kvittering relatert til en UserMessage |
{background:#ddd}.| "Error":Error | Standard feilmelding relatert til en UserMessage |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "MessageInfo":../UserMessage/MessageInfo | 1..1 | eb:MessageInfo | Samme element som i UserMessage - intern identifikator og timestamp |
{background:#ddd}.| "PullRequest":PullRequest | 0..1 | eb:PullRequest | Forespørsel om å få levert en ventende melding |
| "Receipt":Receipt | 0..1 | eb:Receipt | Standard kvittering relatert til en UserMessage |
{background:#ddd}.| "Error":Error | 0..unbounded | eb:Error | Standardfeilmelding relatert til en melding |

h3. Eksempel

@@ -35,7 +35,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "ebMS 3.0/AS4 Header":ebMS30
# "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/
# og eventuelt en "Dokumentpakke":Dokumentpakke/
# med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ )

0 comments on commit f34d8fd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.