Skip to content
Permalink
Browse files

Update EksepederePost.textile

  • Loading branch information...
henrikpaus committed Apr 4, 2014
1 parent 3ba11a9 commit f44d29f51c6e1be32754663042fd9a9f9f1e135e
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +3 −2 EksepederePost.textile
@@ -3,8 +3,9 @@ layout: default
title: Ekspedere Post
headtitle: Sikker digital post
---
Ekspedere post er prosessen som må gjennomføres hos avsender for å sende post til Meldingsformidler.

utdrag fra "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013
Dette er beskrever i "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013 på følgende måte:

h2. Detaljering av forretningsprosessen Ekspedere post

@@ -24,4 +25,4 @@ Ekspedere post består av følgende steg:
# Sende post sender posten videre til Formidlertjenesten
# Prosessen Ekspedere post avsluttes ved at utgående post loggføres i Ekspederingstjenestens transaksjonslogg. Posttjenestens krav til denne loggen er beskrevet i Sporingstjenesten

"!{width:80%}ekspederepost.png!":ekspederepost.png
"!{width:80%}ekspederepost.png!":ekspederepost.png

0 comments on commit f44d29f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.