Skip to content
Permalink
Browse files

https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 - ryddet i strukture…

…n knyttet til beskrivelsen av forretningslaget.

#47 lagt til info om overordnet prosess og tilstand hos Avsender
 • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 5, 2014
1 parent a51846f commit f506a43b2d49cde467c623d5756c864710987f46
Showing with 241 additions and 62 deletions.
 1. +0 −18 Begreper.textile
 2. +0 −21 Meldingsutveksling/index.textile
 3. BIN aktorer.jpg
 4. BIN aktorer_identifikatorer.jpg
 5. +4 −1 {Dokumentpakke → begrep}/Dokument.textile
 6. +4 −1 {Dokumentpakke → begrep}/Tittel.textile
 7. +7 −1 { → forretningslag}/Aktorer.textile
 8. +9 −3 { → forretningslag}/Dokumentformat/html.textile
 9. +6 −0 { → forretningslag}/Dokumentformat/index.textile
 10. +6 −0 { → forretningslag}/Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile
 11. +11 −6 { → forretningslag}/Dokumentpakke/Manifest.textile
 12. +11 −4 { → forretningslag}/Dokumentpakke/index.textile
 13. +6 −1 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/BusinessScope.textile
 14. +6 −1 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/DocumentIdentification.textile
 15. +6 −0 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/Receiver.textile
 16. +6 −0 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/Sender.textile
 17. +6 −0 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.textile
 18. +8 −1 { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/index.textile
 19. BIN { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/uml_diagram.jpg
 20. BIN { → forretningslag}/StandardBusinessDocument/uml_diagram.vsd
 21. +10 −2 { → forretningslag}/avsender_tilstanddiagram.textile
 22. +37 −0 forretningslag/forretningsprosess.textile
 23. +37 −2 forretningslag/index.textile
 24. BIN {Meldingsutveksling → forretningslag}/meldingsflyt.png
 25. +61 −0 forretningslag/meldingsformat.textile
 26. BIN { → forretningslag}/tilstander_avsender.png

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -6,27 +6,6 @@ headtitle: Sikker digital post

h2. {{page.title}}

"Meldingen":../StandardBusinessDocument/Melding/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":../Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender sender en "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

"!meldingsflyt.png!":meldingsflyt.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| Digital post forsendelse | "Meldingsformidler":../Aktorer | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitter positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| "Åpningskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/AapningsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert dette i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Meldingen kommer når innbygger leser posten første gang. |
| "VarslingfeiletKvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert varsling i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding og Postkasseleverandør ikke klarer å gjennomføre varslingen i henhold til denne avtalen. |
| "FeilMelding":../StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er forretningsfeilmelding sendt fra postkasseleverandør for å beskrive en feil som har oppstått med behandlingen av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Feilmeldingen må behandles etter avtalte avviksrutiner. |
| PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |

h2. Spesifikasjon for meldingutveksling i Sikker digital Post

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
BIN -23.2 KB aktorer.jpg
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -2,7 +2,10 @@
layout: default
title: Dokument
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: complexType

name: Dokument
prev: Begreper
---


@@ -2,7 +2,10 @@
layout: default
title: Tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: complexType

name: Tittel
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
group: forretningslag

name: Aktører

next: Forretningsprosess
prev: Forretninglag
---

h2. Aktører og roller
@@ -23,4 +29,4 @@ Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:
*Ansvarlig enhet* blir satt av *Behandlingsansvarlig* som en del av klargjøring av en post med en identifikator
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.
- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.
@@ -1,8 +1,13 @@
---
layout: default
title: HTML
title: HTML dokument
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Dokumentformat
group: forretningslag

name: HTML dokument

next: Sikkerhet
prev: Dokumentformater
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -27,4 +32,5 @@ Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og

h3. Feilhåndtering

HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.
HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Dette vil resultere i en "Feilmelding":../../meldinger/FeilMelding
Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Dokumentformater
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Dokumentformater

next: HTML dokument
prev: Manifest
---

h2. Innledning
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Sikker digital dokumentpakke
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Dokumentpakke sikkerhet

next: Forretningslag
prev: Sikkerhet
---

h3. Introduksjon
@@ -2,25 +2,30 @@
layout: default
title: Manifest
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: forretningslag

name: Manifest

next: Dokumentformater
prev: Dokumentpakke
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Manifest er en xml-fil som inneholder relevant informasjon om "dokumentene":Dokument i "dokumentpakken":index.
- Kommentar := Manifest er en xml-fil som inneholder relevant informasjon om "dokumentene":../../begrep/Dokument i "dokumentpakken":index.
Manifest xml-filen skal langtidsoppbevares sammen med dokumentene for å bevare integriteten på hele "dokumentpakken":index over lang tid.

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker |
| "Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":Dokument |
| vedlegg | 0..99 | "sdp:Dokument":Dokument |
| "Mottaker":../../begrep/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../../begrep/Mottaker |
| "Avsender":../../begrep/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../../begrep/Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |
| vedlegg | 0..99 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |


h3. Eksempel
@@ -2,13 +2,20 @@
layout: default
title: Dokumentpakke (ASiC)
headtitle: Sikker digital post - ASiC
group: forretningslag

name: Dokumentpakke

next: Manifest
prev: BusinessScope
---

h2. Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding.
Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../../meldinger/DigitalPostMelding.

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.
"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":ASiC_sikkerhet.

@@ -25,8 +32,8 @@ table(table table-striped).

h3. Eksempel

* "Manifest":../eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":../eksempler/post.asice.zip
* "Manifest":../../eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":../../eksempler/post.asice.zip

h3. Refererte standarder

@@ -2,7 +2,12 @@
layout: default
title: BusinessScope
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: forretningslag

name: BusinessScope

next: Dokumentpakke
prev: DocumentIdentification
---

h2. {{ page.title }}
@@ -2,7 +2,12 @@
layout: default
title: DocumentIdentification
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: forretningslag

name: DocumentIdentification

next: BusinessScope
prev: Receiver
---

h2. {{ page.title }}
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Receiver
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

name: Receiver

next: DocumentIdentification
prev: Sender
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Sender
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

name: Sender

next: Receiver
prev: StandardBusinessDocumentHeader
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: StandardBusinessDocumentHeader
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

name: StandardBusinessDocumentHeader

next: Sender
prev: StandardBusinessDocument
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -2,6 +2,13 @@
layout: default
title: StandardBusinessDocument
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

name: StandardBusinessDocument

next: StandardBusinessDocumentHeader
prev: Forretningsmeldingsstruktur

---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url}}
@@ -22,7 +29,7 @@ I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:

h3. Klassediagram

"!{width:40%}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg
"!{width:30%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg

h3. Attributter

File renamed without changes.
File renamed without changes.
@@ -1,7 +1,14 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
title: Tilstand for Sikker digital postforsendelse
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Tilstand

next: Forretningsmeldingsstruktur
prev: Forretningsprosess

---

h2. Tilstand for Sikker digital postforsendelse
@@ -10,7 +17,7 @@ Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra et Avsender sy
Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.


!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}tilstander_avsender.png!
!{width:30%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}tilstander_avsender.png!

h3. Tilstander

@@ -27,6 +34,7 @@ table(table table-striped).

h3. Overganger

table(table table-striped).
|_. Overganger |_. Beskrivelse |_. Lenker |
| Send melding | Avsender sender Digital post til Meldingsformidler | Transport, Prosessbeskrivelse, DigitalPostmelding |
| Sending feilet | Avsender får ikke en vellykket transport kvittering fra meldingsformidler | ebMS |
@@ -0,0 +1,37 @@
---
layout: default
title: Forretningsprosess for Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Forretningsprosess

next: Tilstand
prev: Aktører

---


h2. Forretningsprosess

"Meldingen":../StandardBusinessDocument/Melding/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":../Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender sender en "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

"!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingsflyt.png!":meldingsflyt.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| Digital post forsendelse | "Meldingsformidler":../Aktorer | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitter positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| "Åpningskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/AapningsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert dette i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Meldingen kommer når innbygger leser posten første gang. |
| "VarslingfeiletKvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert varsling i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding og Postkasseleverandør ikke klarer å gjennomføre varslingen i henhold til denne avtalen. |
| "FeilMelding":../StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er forretningsfeilmelding sendt fra postkasseleverandør for å beskrive en feil som har oppstått med behandlingen av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Feilmeldingen må behandles etter avtalte avviksrutiner. |
| PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |

Oops, something went wrong.

0 comments on commit f506a43

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.