Skip to content
Permalink
Browse files

La til dokumentasjon på hvordan grafer og html-beskrivelser kan gener…

…eres basert på xsd
  • Loading branch information...
landro committed Apr 9, 2014
1 parent 84033cd commit f5b8a3e10005795d6c12b2bb65f41197bce4b97b
Showing with 29 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 .gitignore
  2. +28 −0 xsd/xsd-doc.textile
@@ -0,0 +1 @@
.idea/
@@ -0,0 +1,28 @@
h1. Generere dokumentasjon basert på XSD

h2. Generere PNG på bakgrunn av XSD

XML Schema to Graphviz http://sourceforge.net/projects/xmlschematograp/ kan benyttes til å generere dot fil basert på XSD.
Graphviz kan benyttes til å generere PNG (samt andre formater) basert på dot fil.

h3. Generere dot fil fra XSD

<pre class="brush: bash; toolbar: false">
java -jar XmlSchemaToGraph.jar -o graph.dot file:///sti/til/sdp-melding.xsd
</pre>

h3. Generer PNG fil fra dot fil

<pre class="brush: bash; toolbar: false">
dot -Tpng -O /sti/til/graph.dot
</pre>

PNG fil havner i samme katalog som graph.dot fil

h2. Generere HTML fra XSD

Xs3p http://wiki.fiforms.org/index.php/Xs3p kan brukes til å generere HTML fra XSD slik:

<pre class="brush: bash; toolbar: false">
xsltproc xs3p.xsl /sti/til/sdp-melding.xsd > output.html
</pre>

0 comments on commit f5b8a3e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.