Skip to content
Permalink
Browse files

Forsøk på å lage en kort "introduksjon" til SikkerDigitalPost

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 20, 2014
1 parent f24244e commit f7dfa64ced437a0a6b9c4fdb8af5a1d70f5c40eb
Showing with 18 additions and 2 deletions.
  1. +18 −2 index.textile
@@ -1,12 +1,28 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Sikker digital post
---

h3. Bakgrunn
h2. Bakgrunn

Begrepskatalogen for sikker digital post definerer de forskjellige delene av postmeldingen som skal gå fra en offentlig avsender til en privat mottaker sin postboks.

Overføringen av postmeldingen fra avsender til mottaker innvollverer følgende parter/komponenter:
* Avsender - offentlig aktør som skal sende en post
* Meldingshåndterer (avsender eller avtalepart hos avsender) - ansvarlig for pakking og sikring av postmeldingen
* Meldingsformidler - ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postmeldinger
* Postboks - ansvarlig for lagring av post på vegne av innbygger, samt varsling når det kommer nye poster til innbygger.

Overføring fra meldingshåndterer til meldingsformidler til postboks skjer gjennom sikre grensesnitt definerte med ebMS 3.0 standarden og implementert etter en AS4 grensesnitt profil.

Postmeldingen i seg selv består av følgende deler:
* "Standard Business Document Header":sbdh
* "Sikker Digital Melding":melding
* "Sikker Digital Dokumentpakke":dokumentpakke

Denne meldingen blir igjen pakket inn i ebMS 3.0 rammeverket, og resultatet blir en melding med følgende struktur:
!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!

h3. Tjenestespesifikasjonen:

0 comments on commit f7dfa64

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.