Skip to content
Permalink
Browse files

#137 oppdater til å bruke iso6523-actorid-upis slik koden og XSD nå e…

…r implementert.

Dette gjør at SBD delen bruker en annen standard for Authority enn EBMS delen, men dette er de som gir minst påvirkning på alle aktører i etableringen av SDP nå.
En eventuell endring til Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908" må koordineres og gjøres på et seinere tidspunkt.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2014
1 parent affbb89 commit f90510b7c481790266d29e754ed371df0dafb9ff
@@ -41,6 +41,6 @@ h3. XML eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Receiver>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Receiver>
</pre>
@@ -39,6 +39,6 @@ h3. XML eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
</pre>

0 comments on commit f90510b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.