Skip to content
Permalink
Browse files

#130 rettet meldingsdefinisjonene slik at den er riktig i forhold til…

… XSD.

Feilkoder ble ikke implementert i første versjon av SDP.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2014
1 parent e7f285a commit f937307f8c640b7aaf57afd587704257cba97eb5
Showing with 0 additions and 12 deletions.
  1. +0 −12 meldinger/FeilMelding.textile
@@ -49,7 +49,6 @@ table(table table-striped).
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| feilkode | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| detaljer | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Kodeverk for feiltype
@@ -60,14 +59,3 @@ table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KLIENT | Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der "Avsender":../begrep/Avsender må rette opp i årsaken til feilen |
| SERVER | Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. "Avsender":../begrep/Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen. |

h4. Kodeverk for feilkode

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår (ikke uttømmende liste):

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Respons |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |

0 comments on commit f937307

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.