Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog
  • Loading branch information
kjorlaug committed Mar 20, 2014
2 parents 114859d + ce0b35f commit f9ce25987b9d1d453df379e5ac0bb0508b06a339
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. BIN illustrasjoner.vsd
  2. BIN meldingsstruktur.jpg
  3. +1 −0 meldingsstruktur.textile
BIN +512 Bytes (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
BIN -12.5 KB (89%) meldingsstruktur.jpg
Binary file not shown.
@@ -8,6 +8,7 @@ h3. Meldingsstruktur

Meldingen som sendes i Sikker Digital Post er basert på følgende standarder:
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html av "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* Meldingen har en "Standard Business Document Header (SBDH)":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf
* vedlagt en "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf i samsvar med "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf

Illustrert på følgende måte:

0 comments on commit f9ce259

Please sign in to comment.