Skip to content
Permalink
Browse files
#78 mer beskrivelse av meldingene Åpningskvittering og Varslingskvitt…
…ering
  • Loading branch information
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent 1aa12de commit fa0117cc9d6ac59d35be21f333419459b34afb89
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 meldinger/AapningsKvittering.textile
  2. +1 −0 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -17,8 +17,19 @@ prev: Forretningsmeldinger
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":../begrep/DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../Sender for å få lest den digital posten.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":../begrep/Mottaker ikke har lest dokumentet.

Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../Sender.

Åpningskvittering vil være påkrevd helt frem til Innbygger har akseptert at kvitteringen sendes til Avsender. Det vil si at Åpningskvittering kan komme lang tid etter at "digital post meldingen":DigitalPostMelding blir sendt.

h3. Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som forventes brukt av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Innbygger da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å sende godta at kvitteringen blir sendt.
Dersom Avsender vurdere å bruke denne funksjonaliteten kan man gjerne ta kontakt med Sentralforvalter for mer informasjon.
h3. Attributer

@@ -18,6 +18,7 @@ prev: Forretningsmeldinger
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post.
Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt vil Postkasseleverandør sende Varslingfeiletkvittering.
Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

* Kontaktinformasjonen oppgitt er ikke på riktig format
* e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
* Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.

0 comments on commit fa0117c

Please sign in to comment.