Skip to content
Permalink
Browse files

Utkast P-Mode for avsender<->MF (ikkje komplett)

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 1, 2014
1 parent efd3a5a commit fa838c2ee5cc0ec8811ab31a0de4623313f1ccf9
Showing with 71 additions and 0 deletions.
  1. +71 −0 Meldingsutveksling.textile
@@ -15,6 +15,77 @@ Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning

Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer

h3. AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

h4. Grensesnitt mellom avsender og MF

Parametere for MSH oppsett mellom avsender og MF

h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | "FormidleDigitalPostForsendelse" |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendinga | "SBDH:Sender - orgnr" |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | Ref til aktør - avsender, MF eller PB |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | MF orgnr |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |

h5. Protokoll

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | support required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | support required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | support required. | |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | |

h5. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security. X509.Encryption.Encrypt | support not required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | support not required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | support not required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | support not required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | support not required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | support required (true/false) | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | support required for “response”if PMode.MEPbinding is "push", and for "callback" if PMode.MEPbinding is "pull". | |

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.

0 comments on commit fa838c2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.