Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

Conflicts:
	_includes/left-nav.html
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Mar 17, 2014
1 parent 18fcabf commit fd0f342ea4daa977ccede81ab11cdc491cdd02d9
Showing with 30 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 Avsender.textile
  2. +29 −0 index.textile
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: default
title: Avsender
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SDP/Objekt
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Avsender
@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---
h3. Integrasjonsguide:

* Integrasjonsguide

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* Relevante WSDL og XSD filer

h3. Datamodell:

* Illustrasjon

h3. Klassedefinisjonen:

<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/complexType" %}
{% include menu.html %}
</ul>


h3. Eksempler:

* Relevante eksempelmeldinger

0 comments on commit fd0f342

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.