Skip to content
Permalink
Browse files

#95 retta lenker

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 12, 2014
1 parent 71406f8 commit ff351df9a058c9381d0c8d5424668be0761e1360
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: HTML dokument
title: html
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: forretningslag

@@ -167,7 +167,7 @@ Her skal verdiene være i henhold til "Use of the Advanced Encryption Standard (

Ved bruk av aes256-CBC skal padding gjøres i henhold til "kapittel 6.3 i CMS spesifikasjonen":ietf5_6_3

Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakkefingeravtrykk":../StandardBusinessDocument/Melding/Dokumentpakkefingeravtrykk som ligger i en signert melding.
Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakkefingeravtrykk":../../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk som ligger i en signert melding.

Det er avsenders ansvar å generere en AES-nøkkel med tilstrekkelig tilfeldighet. Kilden bør være en sertifisert generator for tilfeldige tall (TRNG).

@@ -28,7 +28,7 @@ table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har levert en "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering |
| "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| "Leveringskvittering":meldinger/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[2] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.
@@ -22,7 +22,7 @@ Forretningsrelaterte feilsituasjoner[1] benytter same flyt.

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingFeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Hent Kvittering/Feilmelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feilmelding ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |

fn1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: DigitalpostMelding
title: DigitalPostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

@@ -18,7 +18,7 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Digital post melding med tilhørende Dokumentpakke er postforsendelsen "Avsender":../begrep/Avsender sender til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Denne inneholder informasjon om hvilken Avsender som er "Behandlingsansvarlig":../Aktorer, en knytning til dokumentpakken igjennom "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk
Denne inneholder informasjon om hvilken Avsender som er "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer, en knytning til dokumentpakken igjennom "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk
og informasjon om behandlingsregler som "Postkasseleverandør":../forretningslag/Aktorer skal bruke for å tilgjengeliggjøre posten.

Postkassen kvitterer for meldingen gjennom å sende "Leveringskvittering":LeveringsKvittering til avsender via meldingsformidler. Leveringskvittering for at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre meldingen.
@@ -16,11 +16,11 @@ h3. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kvittering på at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../Aktorer når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort "Postkassleverandør":../Aktorer kan garantere dette, det vil si at "Leveringskvitteringen":LeveringsKvittering vil bli sendt før "virkningsdato":/Felles/virkningsdato
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../forretningslag/Aktorer når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort "Postkassleverandør":../forretningslag/Aktorer kan garantere dette, det vil si at "Leveringskvitteringen":LeveringsKvittering vil bli sendt før "virkningsdato":/Felles/virkningsdato

Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.

h3. Attributer

0 comments on commit ff351df

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.