Skip to content
En funksjonell testklient for Sikker Digital post, som viser eksempel på integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
performancetest
src
.gitignore
.travis.yml
README.md
pom.xml
start.bat

README.md

Testavsender

Build Status

En testklient for meldingsutsending gjennom sikker digital post.

 • Muliggjør funksjonell testing av meldingsformidler og postbokser via et web-grensesnitt
 • Muliggjør ytelsestesting av meldingsformidler og postbokser via et web-grensesnitt
 • Viser hvordan postavsendere kan ta i bruk sikker digital post og kan være et utgangspunkt for postavsenderes egne integrasjoner
 • Muliggjør funksjonell testing av sending av fysisk post via meldingsformidler
 • Inkluderer out-of-the-box integrasjon
 • Kan prøves på http://avsender-sdp.difi.no/

Forutsetninger

Kjøring / installasjon

Kjøre på Windows uten egen servlet-container

 1. Last ned Git-prosjektet git clone https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient.git
 2. Start Testavsender fra roten av Git-prosjektet start.bat
 3. Nå kjører testavsender på port 8080 - se http://localhost:8080/

Installere på Tomcat 7 eller en annen servlet-container

 1. Last ned Git-prosjektet git clone https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient.git
 2. Bygg Testavsender fra roten av Git-prosjektet mvn clean install
 3. Installer WAR-filen som blir laget under target/ fra roten av Git-prosjektet til ønsket servlet-container i henhold til instruksjoner for servlet-containeren

Database

Out-of-the-box database

Testavsender bruker H2 minnedatabase.

Egen MySQL-database

For å ta i bruk en egen MySQL-database må en:

 1. Installere MySQL-server
 2. Opprette databaseskjema for testavsender i MySQL
 3. Opprette bruker for testavsender i MySQL
 4. Gi bruker for testavsender i MySQL full tilgang til databaseskjema for testavsender (tilgangene kan eventuelt begrenses til: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, DROP TABLE)
 5. Overstyre databasekonfigurasjon (se "Overstyre standard konfigurasjon")

Integrasjoner

Out-of-the-box integrasjon

Testavsender er integrert mot et testmiljø for oppslagstjenesten på https://eid-inttest.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v3. Sertifikat og annet er spesielt laget for Testavsender-integrasjonen.

Testavsender er integrert mot et testmiljø for meldingsformidler på https://qaoffentlig.meldingsformidler.digipost.no/api/. Sertifikat og annet er spesielt laget for Testavsender-integrasjonen.

Egen integrasjon

For å sette opp egen integrasjon må en:

 1. Integrere mot et testmiljø for oppsalgstjenesten - se http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/
 2. Integrere mot et testmiljø for meldingsformidler - se http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/
 3. Overstyre konfigurasjon av integrasjon (se "Overstyre standard konfigurasjon")
 4. Starte testavsender på nytt

Overstyre standard konfigurasjon

For å overstyre standard konfigurasjon må en:

 1. Opprette mappen /etc/opt/testavsender/ fra roten av operativsystemet
 2. Kopiere filen configuration.properties fra /src/main/resources/ fra roten av Git-prosjektet til /etc/opt/testavsender/ fra roten av operativsystemet
 3. Gjøre ønskede endringer i configuration.properties
 4. Starte testavsender på nytt

Ytelsestest av sikker digital post-infrastrukturen

Se https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient/tree/master/performancetest/

Mer informasjon om sikker digital post

Se http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/

You can’t perform that action at this time.