Permalink
Browse files

trykkleif++

  • Loading branch information...
boutros committed Jan 14, 2013
1 parent bbd1c5a commit bb5b0232d6b2211282c9f0153dbc572cfbed505e
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 README.md
View
@@ -7,15 +7,15 @@ For å stare kjør `rackup` eller `thin start`
### Redis
Applikasjonen bruker [Redis](http://redis.io/) til å cache anbefalingene.
-For å installere Reids:
+For å installere Redis:
```shell
wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar xvzf redis-stable.tar.gz
cd redis-stable
make
```
-Starte ved å kjøre `/redis-stable/src/redis-server`. Hvis du ikke angir en konfigurasjonsfil som første parameter, vil Redis bruke standardverdier.
+Starte ved å kjøre `/redis-stable/src/redis-server`. Hvis du ikke angir en konfigurasjonsfil som første parameter, vil Redis bruke standardverdier, og serve fra port 6379.
#### Foreløbige innstillinger i redis.conf
`deamonize yes`

0 comments on commit bb5b023

Please sign in to comment.