Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

trykkleif++

  • Loading branch information...
commit bb5b0232d6b2211282c9f0153dbc572cfbed505e 1 parent bbd1c5a
@boutros boutros authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 README.md
View
4 README.md
@@ -7,7 +7,7 @@ For å stare kjør `rackup` eller `thin start`
### Redis
Applikasjonen bruker [Redis](http://redis.io/) til å cache anbefalingene.
-For å installere Reids:
+For å installere Redis:
```shell
wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar xvzf redis-stable.tar.gz
@@ -15,7 +15,7 @@ cd redis-stable
make
```
-Starte ved å kjøre `/redis-stable/src/redis-server`. Hvis du ikke angir en konfigurasjonsfil som første parameter, vil Redis bruke standardverdier.
+Starte ved å kjøre `/redis-stable/src/redis-server`. Hvis du ikke angir en konfigurasjonsfil som første parameter, vil Redis bruke standardverdier, og serve fra port 6379.
#### Foreløbige innstillinger i redis.conf
`deamonize yes`
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.