Tjenestebeskrivelse for Postens signeringstjeneste
Branch: master
Clone or download
asjafjell Merge pull request #115 from digipost/dependabot/maven/org.slf4j-slf4…
…j-simple-1.7.26

Bump slf4j-simple from 1.7.25 to 1.7.26
Latest commit 617d551 Feb 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.mvn Large restructuring of POM xml Nov 28, 2018
docs
integrasjon Legger til info om Buypass-sertifikat Nov 26, 2018
jaxb Merge pull request #115 from digipost/dependabot/maven/org.slf4j-slf4… Feb 19, 2019
schema Release:prepare for next development iteration Feb 6, 2019
src Removed unnecessary file license-mappings.xml Jan 15, 2016
.gitignore Ignorer .DS_Store Nov 24, 2016
.travis.yml
LICENSE Add license and notice files Sep 16, 2015
NOTICE Large restructuring of POM xml Nov 28, 2018
README.md Dokumenterer releasing Feb 7, 2019
pom.xml Release:prepare for next development iteration Feb 6, 2019

README.md

Posten signering – API spesifikasjon

Her finner du informasjon om APIene til Posten signering.

Dette dokumentet inneholder teknisk dokumentasjon nødvendig for å integrere med tjenesten. Se også den funksjonelle dokumentasjonen for funksjonell beskrivelse av tjenesten og release notes for historikk over hva som er nytt i tidligere versjoner.

Mappen schema/xsd inneholder XSD-filer som spesifiserer de ulike objektene som sendes og mottas av APIet.

Tre ulike scenarier for signeringsoppdrag

Posten signering håndterer 3 ulike scenarier for signering:

1. Synkrone signeringsoppdrag med maskin-til-maskin-integrasjon

Dette scenariet er aktuelt hvis sluttbruker er i en sesjon hos tjenesteeier på tjenesteeiers nettsider. Her ønsker tjenesteeier at sluttbruker skal signere et dokument. Sluttbruker opplever signaturprosessen som en integrert del av tjenesteeiers nettsted.

2. Asynkrone signeringsoppdrag med maskin-til-maskin-integrasjon

Dette scenariet er aktuelt der det er ønskelig med signering av dokumenter uten at sluttbruker som skal signere er i en sesjon på tjenesteeierens nettside. Dette kan for eksempel være ved batchutsending av dokumenter som skal signeres, eller for å håndtere et scenario der bruker f.eks. har hatt telefondialog med tjenesteeier.

3. Manuelle asynkrone signeringsoppdrag

Dette scenariet er aktuelt dersom Signeringstjenesten skal benyttes av enten en mindre tjenesteeier, eller en avdeling av en større tjenesteeier der den aktuelle prosessen er manuell. Denne flyten gjennomføres utelukkende via signeringsportalen, og man bruker derfor ikke API-er for integrasjonen. Dette er derfor ikke beskrevet nærmere i denne dokumentasjonen.

Integrasjon med klientbiblioteker

Det finnes klientbiblioteker som forenkler integrasjonsprosessen. Vi anbefaler bruk av disse der det er mulig:

Manuell integrasjon

Dokumentasjon av manuell integrasjon finner du beskrevet i vår integrasjonsguide.

Releasing (kun for medlemmer av Digipost organisasjonen)

Se docs/systemer/open-source-biblioteker.md