Permalink
Browse files

Huomio bashista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 26, 2018
1 parent d1fb1a8 commit 029800b8a951157bb17e0c604003516ec2612247
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -18,7 +18,7 @@ Uusin deployconfig tuotantoon ja stagingiin löytyvät Dropboxista, hakemistopol
<h3>Vaiheet</h3>
Duden julkaisutoimenpiteet eli deploy on monivaiheinen ja varsinaista tiedonsiirtoa ja kansiorakennetta lukuunottamatta (Capistrano) enimmäkseen manuaalinen. Käsipelillä asioiden tekemisellä pyrimme varmistamaan että kaikki menee varmasti kuten pitääkin. Kokonaisuudessaan vaiheisiin kuluu testausta lukuunottamatta aikaa noin varttitunti.

26.4.2018 eteenpäin vaiheet 1, 2 on automatisoitu scripteihin:
26.4.2018 eteenpäin vaiheet 1, 2 on automatisoitu scripteihin (huomaathan käyttää <b>bashia</b> <i>sh</i> sijaan, sillä ubuntun sh ei tue read-komentoa):

<pre class="language-bash"><code>sudo bash /etc/bin/release-site.sh</code></pre>

0 comments on commit 029800b

Please sign in to comment.