Permalink
Browse files

Syncing _pages/miten-tietojani-sailytetaan-ja-suojataan.md from WordP…

…ress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 7b4b2b2 commit 03707bd3aff6afc6bf410306e6dad9091145a3b1
Showing with 25 additions and 0 deletions.
  1. +25 −0 _pages/miten-tietojani-sailytetaan-ja-suojataan.md
@@ -0,0 +1,25 @@
---
ID: 272
post_title: >
Miten tietojani säilytetään ja
suojataan?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/miten-tietojani-sailytetaan-ja-suojataan
published: true
post_date: 2018-04-25 10:54:51
---
<h3>Henkilötiedot</h3>
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
<h3>Pilvipalvelut</h3>
Digitoimisto Dude Oy säilyttää paperisia asiakastietoja Suomessa sekä ylläpitoasiakkaiden sivustoon liittyviä asioita (ainoastaan sivuston nimi ja lisäosapäivitykset) ManageWP-pilvipalvelussa (Serbia, USA). ManageWP vakuuttaa tietoturvan olevan tiukalla tasolla. Lue lisää osoitteesta https://managewp.com/privacy

Projektin etenemiseen ja sisäiseen kommunikointiin (CRM) käytetään Trello-palvelua, joka on New York Cityssa sijaitseva pilvipalvelu. Palveluun tallentuu lähinnä asiakkaan yhteystiedot, projektien aikataulut ja deadlinet, sivustoon liittyvät tiedot sekä asiakkaan välillä käydyt keskustelut. Lue lisää osoitteesta https://trello.com/privacy
<h3>Palvelimet ja sivustot</h3>
Duden ylläpitoasiakkaiden sivustot ovat Ficolon laitesalissa, joka sijaitsee Suomessa, Ulvilassa. Palvelimet sijaitsevat Suomen armeijan vanhaan peruskallioluolastoon rakennetussa korkean turvaluokituksen konesalissa ja käyvät 100% ekologisella tuulivoimalla.

Konesalit sivustojen järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Lisää tietoa kohdassa <a href="http://handbook.dude.fi/palvelimet">Palvelimet</a>.

0 comments on commit 03707bd

Please sign in to comment.