Skip to content
Permalink
Browse files

Otsikkojen korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2019
1 parent 5ee0daf commit 08aaedaed4a2fc736f807331553ad72803c9a1ad
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 _pages/sanasto.md
@@ -47,30 +47,30 @@ Konsultti, web-konsultti, SEO-konsultti, palvelumuotoilija. Alan ihmiset, jotka

<h1 id="#p">P</h1>

<h3><i><a href="#paita" id="paita" class="text-anchor">paita</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#paita" id="paita" class="text-anchor">paita</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.

<h1 id="#r">R</h1>

<h3><i><a href="#rauli" id="rauli" class="text-anchor">rauli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#rauli" id="rauli" class="text-anchor">rauli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.

<h3><i><a href="#roppoksi" id="roppoksi" class="text-anchor">roppoksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#roppoksi" id="roppoksi" class="text-anchor">roppoksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Dropbox, "droppi", tiedostonjakotyökalu.

<h3><i><a href="#rönttönen" id="rönttönen" class="text-anchor">rönttönen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#rönttönen" id="rönttönen" class="text-anchor">rönttönen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Entteri, enter-näppäin.

<h1 id="#s">S</h1>

<h3><i><a href="#stage" id="stage" class="text-anchor">stage, staging, stagetsu</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#stage" id="stage" class="text-anchor">stage, staging, stagetsu</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Ympäristö, joka päätyy asiakkaalle siinä vaiheessa kun tekninen työstö on vielä kesken. Yleensä sisällönsyöttövaihe ennen julkaisua tai iteraatiokierrosten välissä. Sanotaan myös selkokielellä näyttöversioksi tai testiympäristöksi.

<h3><i><a href="#santtu" id="santtu" class="text-anchor">santtu, sandeli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#santtu" id="santtu" class="text-anchor">santtu, sandeli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Duden vakiojuoma Sohwissa vuodesta kivi, eli Sandels IV, suoraan pullosta. Sanotaan myös everstiksi.

0 comments on commit 08aaeda

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.