Permalink
Browse files

Syncing _pages/uusien-asioiden-kayttoonotto.md from WordPress at http…

…s://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
Timi Wahalahti
Timi Wahalahti committed Nov 8, 2017
1 parent da088e5 commit 09728328f475ff6b6f2c37a94cecc3e5bd24b53b
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/uusien-asioiden-kayttoonotto.md
@@ -5,8 +5,8 @@ author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/uusien-asioiden-kayttoonotto
http://handbook.dude.fi/uusien-asioiden-kayttoonotto
published: true
post_date: 2017-08-04 15:15:25
---
Selkeistä koko tiimiä tai asiakkuuksia koskevista teknisistä osa-alueista on keskusteltava ennen käyttöönottoa. Isommista lisäosista ja muista keskustellaan aina porukalla. Kaikki oleellinen lisätään aina tähän Handbookiin.
Selkeistä koko tiimiä tai asiakkuuksia koskevista osa-alueista on keskusteltava ennen käyttöönottoa. Isommista asioista keskustellaan aina porukalla. Kaikki oleellinen lisätään aina tähän handbookiin.

0 comments on commit 0972832

Please sign in to comment.