Permalink
Browse files

Syncing _pages/lahtokohdat.md from WordPress at https://handbook.dude…

….fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
Timi Wahalahti
Timi Wahalahti committed Nov 8, 2017
1 parent 0972832 commit 0adce337722571cdb61e5f43a790f6b1157bc41b
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/lahtokohdat.md
@@ -11,7 +11,7 @@ post_date: 2017-08-03 19:33:29
---
Erityisesti <em>teknisessä</em> työssä, mutta myös kaikessa muussakin Duden lähtökohdat ovat tärkeysjärjestyksessään:

1. <strong>Asiakkaat</strong> – Toteutusten tulee olla kenen tahansa helposti päivitettävissä, loogisia ja selkeästi rakennettavia kokonaisuuksia. Hyväkään koodi ei saa koskaan mennä käytettävyyden tai kaivatun ominaisuuden edelle! Asiakaslähtöisyyteen ei myöskään kuulu asiakkaan rankaiseminen huonolla koodilla, asiakaspalvelulla tai työn viivyttelyllä vaikka projekti olisi kuinka ikävä.
1. <strong>Asiakkaat</strong> – Toteutusten tulee olla kenen tahansa helposti päivitettävissä, loogisia ja selkeästi rakennettavia kokonaisuuksia. Hyväkään koodi ei saa koskaan mennä käytettävyyden tai kaivatun ominaisuuden edelle! Asiakaslähtöisyyteen ei myöskään kuulu asiakkaan rankaiseminen huonolla koodilla, asiakaspalvelulla tai työn viivyttelyllä vaikka projekti olisi kuinka ikävä tai viivästyisi asiakkaasta johtuvista syistä.

2. <strong>Joustavuus</strong> – Emme pidä kiinni irrelevanteista asioista tai laskuta minuutin tarkkuudella vaan joustamme tarvittaessa kohtuullisissa rajoissa. Tämä pätee erityisesti ylläpitoasiakkaisiin. Joustavuutta tulee harjoittaa myös yrityksen sisällä ja ajatella yhteistä hyvää sekä kaikkien etua, eikä tukeutua 100% omaan mielipiteeseen, preferenssiin tai tottumukseen.

0 comments on commit 0adce33

Please sign in to comment.