Skip to content
Permalink
Browse files

Formatting

  • Loading branch information
ronilaukkarinen committed Nov 4, 2019
1 parent f5cf69a commit 0ce4f1aa92c962041a74d595b6a842702032a248
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/koodausstandardit.md
@@ -28,7 +28,7 @@ Koodin tulee olla selkeää ja dokumentoitua. Indentaatiossa käytämme 2 me
PHP-puolella tulee aina noudattaa phpcs.xml:ää. Jos tarvitsee ignorata sääntöjä, lisätään ne projektikohtaisesti kunkin projektin teemakansion alla olevaan phpcs.xml:ään tai seuraavasti koodiin:
<pre class="language-php"><code>&lt;?php // phpcs:disable ?&gt;</code></pre>
<pre class="language-php"><code>&lt;?php // phpcs:disable</code></pre>
Jos taas ignorettavaa on SCSS-puolella, lisää seuraava ignorettavaa riviä ennen (huomaa disable-sanan jälkeen ignoroitava määre):

0 comments on commit 0ce4f1a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.