Permalink
Browse files

Maininta status.dude.fi

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 2ffaa28 commit 0ece9ab0b2e1ed4c4c554468f5a04813340e5ecf
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 _pages/huoltotoimet-ja-ongelmat.md
@@ -9,4 +9,8 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 15:18:14
---
Hälytyksen tullessa dudelainen on velvollinen lähtemään välittömästi selvittämään mikä palvelimella on vikana. Asiakkaisiin vaikuttavista katkoista ja häiriöistä ilmoitellaan aina asiakkaalle suoraan käyttämällä ylläpitoasiakasrekisteriä (Trello). Ongelmissa konsultoidaan tarvittaessa Multim Oy:ta.
Hälytyksen tullessa dudelainen on velvollinen lähtemään välittömästi selvittämään mikä palvelimella on vikana. Asiakkaisiin vaikuttavista katkoista ja häiriöistä ilmoitellaan aina asiakkaalle suoraan käyttämällä ylläpitoasiakasrekisteriä (Trello). Ongelmissa konsultoidaan tarvittaessa Multim Oy:ta.

<h3>Reaaliaikainen tilanne</h3>

Duden palvelinten reaaliaikaisen tilanteen, huoltokatkot ja muut ilmoitusluontoiset asiat näet osoitteesta <a href="https://status.dude.fi">status.dude.fi</a>. Sivulta voit myös tilata ilmoitukset sähköpostiisi.

0 comments on commit 0ece9ab

Please sign in to comment.