Permalink
Browse files

Syncing _pages/miten-voin-vaikuttaa-tietojeni-kayttoon.md from WordPr…

…ess at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 7cf6a2c commit 0efdb13b9dda92afee9183d4b9ba16eb62f48839
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 _pages/miten-voin-vaikuttaa-tietojeni-kayttoon.md
@@ -0,0 +1,20 @@
---
ID: 284
post_title: >
Miten voin vaikuttaa tietojeni
käyttöön?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/miten-voin-vaikuttaa-tietojeni-kayttoon
published: true
post_date: 2018-04-25 11:03:57
---
Digitoimisto Dude Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten tapoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa sopimuksessa määriteltyjen asioiden ja irtisanomisaikojen puitteissa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää Dudea poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

<em>Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.</em>

0 comments on commit 0efdb13

Please sign in to comment.