Permalink
Browse files

Tarkennus committien tiheyteen

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent ecb4293 commit 114cb3489767372e04e2f6eaa0cc85968d935a3c
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 _pages/git-open-source.md
@@ -11,6 +11,10 @@ post_date: 2017-08-04 15:01:06
---
Dude käyttää versionhallintaan gitiä, asiakasprojekteihin BitBucketia, julkisiin projekteihin GitHubia. Kaikki oleellinen koodi tulisi säilyttää git-repositoriossa, mutta arkaluontoiset tiedot kuten tunnukset .env-tiedostossa.

Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Committien tiheydellä ei ole väliä vaan pienetkin muutokset voi committaa vapaasti.
<h3>Commit-viestit muutoksista</h3>

Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Massiivisia committeja tulisi välttää ja pyrkiä committaamaan sen sijaan jokainen toiminto erikseen. Pienetkin muutokset voi committaa vapaasti.

Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", jossa voi olla useampi typografiamuutos samassa. Nyrkkisääntönä sopiva toimintovälin etappi, jossa saa käyttää maalaisjärkeä.

<b>Kaikki minkä voi, tulee julkaista open sourcena</b>, avoimena täysin julkisena <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude">Duden GitHub-tilin alla</a>. Näitä voivat olla omat tekniikat, WordPress-teemat tai -lisäosat, joita voisi kuvitella muidenkin käyttävän. Asiakkaisiin suoraan liittyviä asioita ei tule missään nimessä laittaa GitHubiin.

0 comments on commit 114cb34

Please sign in to comment.