Permalink
Browse files

Välineistä ja ergonomiasta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Dec 5, 2017
1 parent 47ca8eb commit 12671d6526c8471e2e7af447c837e10632e9d559
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 _pages/toimistotila.md
@@ -11,6 +11,14 @@ post_date: 2017-08-04 12:23:02
---
Toimistotila valikoidaan aina viihtyvyys etunenässä. Paikan pitäisi olla sellainen, jossa kukin dude viihtyy parhaimmillaan valtaosan päivästä ja vuodesta. Toimistoa saa kehittää mielensä mukaan, kunhan asioista keskustellaan porukalla ennen näkyviä muutoksia.

<h2>Ergonomia</h2>

Käytössä on melkein tonnin työtuolit, joissa ei mene selkä rikki. Työpöydistä jokainen on sähköpöytä, jonka voi tarvittaessa nostaa ylös.

<h2>Välineet</h2>

Suosimme Macbook Pro -tietokonetta, jonka saa helposti "pöytäkoneeksi" sekä mukaan. Kuulokkeet ovat sulkevat, jotta voi keskittyä.

<h2>Siisteys</h2>
Jokainen huolehtii omien astioidensa tiskaamisesta sekä siitä, että niitä ei kerry joka nurkkaan.

0 comments on commit 12671d6

Please sign in to comment.