Permalink
Browse files

Syncing _pages/tietosuojaseloste.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 0ece9ab commit 141a300097725761b36f0c84a81dff460ae60bd3
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +12 −0 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -0,0 +1,12 @@
---
ID: 253
post_title: Tietosuojaseloste
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen roni@dude.fi.

0 comments on commit 141a300

Please sign in to comment.