Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/graafikolta-koodarille.md from WordPress at https://ha…

…ndbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 10, 2017
1 parent be3895f commit 1bef279e0e5ceae2e3e02a6cf222f3e044f0f017
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +36 −0 _pages/graafikolta-koodarille.md
@@ -0,0 +1,36 @@
---
ID: 204
post_title: Graafikolta koodarille
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/graafikolta-koodarille
published: true
post_date: 2017-10-10 14:43:35
---
Kun graafikko on saanut visuaalisen suunnittelun päätökseen, tulee hänen toimittaa koodareille tarvittavat materiaalit.

<h3>Ulkoasut</h3>

<h5 style="color:#666">Invision App</h5>

Graafikon on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina Invision Appista (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>.

<h5 style="color:#666">Photoshop</h5>

Tarvittaessa PSD-versio olisi hyvä löytyä Dropboxista siltä varalta että graafikko on vaikkapa reissussa.

<h3>Valokuvat</h3>

Graafikko kokoaa valokuvaajalta tai asiakkaalta projektiin liittyvät valokuvat omaan kansioonsa Dropboxiin. Kuvat ovat valmiiksi leikattuja ja syvättyjä.

<h3>Logo</h3>

Logoista tarvitaan taittoa varten <strong>SVG</strong>-versio, jotta sivustolle saadaan retinaa tukeva moderni logo, joka näkyy joka laitteella terävästi. Logo tulee tallentaa Illustratorissa käyttäen <code>Presentation attributes</code> -asetusta, jolloin SVG-tiedostoon ei tule ylimääräisiä inline style-määritteitä.

Tarvittaessa, monimutkaisempien SVG-kuvakkeiden kohdalla voidaan käyttää style-attributes-määrityksiä, mutta nämä varmistellaan aina erikseen.

<h3>Kuvakkeet</h3>

Graafikko kokoaa leiskassa käytetyt ikonit SVG-raakatiedostoina Dropboxiin siten, että ikonit eivät sisällä <image>-tagia, jos kyse on svg-tallennuksen mahdollistavasta ei-kolmiulotteisesta kuvasta.

0 comments on commit 1bef279

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.