Permalink
Browse files

Välimuistista maininta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 27, 2017
1 parent 5971036 commit 1c762907dd9be91288337e1fb0a37f00409e9ce5
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -13,6 +13,10 @@ post_date: 2017-08-04 15:11:34

Deployn automatisointi tapahtuu <a href="http://capistranorb.com/">Capistranon</a> avulla, joka on osa <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack" class="github">digitoimisto/dudestack</a>-kokonaisuutta. Ensimmäinen deploy suoritetaan aina Capistranon työkalulla, mutta esim. pienet teemapäivitykset hoidetaan suoralla sftp- tai rsync-yhteydellä.

Muutosten myötä tulee muistaa ngx-pagespeed-välimuistin tyhjennys:

<pre class="language-bash"><code>sudo rm -rf /tmp/pgsp/v3/domain.fi</code></pre>

Uusin deployconfig tuotantoon ja stagingiin löytyvät Dropboxista, hakemistopolusta <b>Dude/Palvelin/Deployconfigs (latest)</b>.

<h3>Vaiheet</h3>

0 comments on commit 1c76290

Please sign in to comment.