Permalink
Browse files

Mailchimp

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Dec 21, 2018
1 parent b365306 commit 1cc10e52a76d7e8fca02a3a8f57cd1862cde444c
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -143,6 +143,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite
☐ Lisätään asiakkaan yhteyshenkilöt uutiskirjeen vastaanottajiksi
☐ Trello-kortti hostingeihin
<h3>Extraa</h3>

0 comments on commit 1cc10e5

Please sign in to comment.