Skip to content
Permalink
Browse files

save

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Nov 5, 2019
1 parent 345d41d commit 1ceb0af8da7c497d2268b35b233dd51207a256ec
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. +0 −2 _pages/graafikolta-koodarille.md
  2. +1 −1 _pages/palaverit.md
@@ -13,8 +13,6 @@ Kun suunnittelija on saanut visuaalisen suunnittelun päätökseen, tulee hänen

<h3>Ulkoasut</h3>

<h5 style="color:#666">Adobe XD</h5>

Visuaalisen suunnittelijan on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina XD:stä (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>). XD prototyyppi on jaettava Specs -tilassa, jotta koodari voi tarkastella yksityiskohtaisesti ulkoasussa olevia elementtejä.

<h3>Valokuvat</h3>
@@ -21,4 +21,4 @@ Palavereja <b>ei sovita</b> ilman agendaa, eikä turhia palavereja pidetä.

<i>Yrityksen kesken</i> viikkopalaveri pidetään <u>joka maanantai</u> hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista. Tästä voidaan tarvittaessa joustaa kiireen tai tarpeellisuuden puitteissa. Pitämättä ei ole sallittua jättää toista viikkoa peräkkäin.

Duden hallitus pyrkii pitämään tapaamisen vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.
Duden omistajat pyrkii pitämään tapaamisen vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

0 comments on commit 1ceb0af

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.