Permalink
Browse files

Keikälekäikäle

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 4, 2019
1 parent de178dc commit 1d363dddbc6811eeb2126132bfebbeaa250f3a52
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/sanasto.md
@@ -37,7 +37,7 @@ Invision App, UI/UX/suunnitteluun/prototyyppaukseen tarkoitettu työkalu, jolla

Tämän lisäksi kalja, kalima, olut, ölppä, ööländeri, pöllö-öljy ovat myös yleisiä Dudella käytettyjä nimityksiä.

<h4><i><a href="#keikäle" id="keikäle" class="text-anchor">keikäle</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#käikäle" id="käikäle" class="text-anchor">käikäle, keikäle</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

SVG-maski, clip path, leiskassa oleellinen muotoja antava "suikale", kuvio tai viiva. Vektorigrafiikkaa.

0 comments on commit 1d363dd

Please sign in to comment.