Permalink
Browse files

Checklistiin esteettömyys-tsekkaus screen-reader-textien kielen osalta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 21, 2018
1 parent c2be70b commit 1d64ce4a3a67f1fc00d92a4529168031ef04948c
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -106,6 +106,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ .htaccess Redirect 301 /asiakas http://www.asiakas.fi tai nginx-redirectit, jos on
☐ Jos sopii projektiin/sovittu/saittiuudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua (Firefoxin full-page screenshot-toiminto)
☐ Esteettömyystestaus WAVElla
☐ Esteettömyys: Tarkista, että wp_localize_script stringit lukulaitteille (screenReaderText) ovat oikealla kielellä
☐ Aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ SendGrid API key ja .env tarkistus
☐ <a href="http://a11yproject.com/checklist.html">Web Accessibility Checklist</a>

0 comments on commit 1d64ce4

Please sign in to comment.