Permalink
Browse files

Ajatusvirhe tekstissä

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 13, 2017
1 parent 5756758 commit 1ecf9260a79716eebec433886251b342ad526d82
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/ilmapiiri-ja-tyorauha.md
@@ -9,6 +9,6 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 14:48:44
---
Duden primitiivisestä ja tulehtuneesta huumorista lukuunottamatta pyritään antamaan työrauha kaikille. Kuulokkeet päässä tarkoittaa "älä häiritse". Silloin voi laittaa viestä Slackin kautta tai hienovaraisesti heiluttaa, jos asia on tärkeä. Pyritään vähentämään heiluttelua kuitenkin.
Duden primitiivisestä ja tulehtuneesta huumorista huolimatta pyritään antamaan työrauha kaikille. Kuulokkeet päässä tarkoittaa "älä häiritse". Silloin voi laittaa viestä Slackin kautta tai hienovaraisesti heiluttaa, jos asia on tärkeä. Pyritään vähentämään heiluttelua kuitenkin.

Huonoja päiviä on välillä jokaisella, mutta pyritään joka päivä olemaan kohteliaita ja kärsivällisiä kanssatyöskentelijöille. Toisen päivää tai filistä ei tule pilata oman harmistuksen vuoksi, vaikka olisi miten toisen syy. Tuohtumuksen voi pitää sisällään ja keskittyä enemmän siihen miten asioita saadaan eteenpäin.
Huonoja päiviä on välillä jokaisella, mutta pyritään joka päivä olemaan kohteliaita ja kärsivällisiä kanssatyöskentelijöille. Toisen päivää tai filistä ei tule pilata oman harmistuksen vuoksi, vaikka olisi miten toisen syy. Tuohtumuksen voi pitää sisällään ja keskittyä enemmän siihen miten asioita saadaan eteenpäin.

0 comments on commit 1ecf926

Please sign in to comment.