Permalink
Browse files

Syncing _pages/rekisterinpitaja-ja-sen-yhteystiedot.md from WordPress…

… at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 830f765 commit 1f1d6ebe88d6f076e6d3cfb69180a336bbcd3e3a
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 _pages/rekisterinpitaja-ja-sen-yhteystiedot.md
@@ -0,0 +1,18 @@
---
ID: 263
post_title: Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/rekisterinpitaja-ja-sen-yhteystiedot
published: true
post_date: 2018-04-25 10:31:00
---
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Digitoimisto Dude Oy (Y-tunnus: 2548021-5)
Gummeruksenkatu 5
40100 Jyväskylä

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää myös asiakaspalvelustamme: <a href="mailto:apuva@dude.fi">apuva@dude.fi</a>

0 comments on commit 1f1d6eb

Please sign in to comment.