Skip to content
Permalink
Browse files

Lisäys turhista palavereista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 10, 2017
1 parent f37f306 commit 20ccf32a0e3ddaf8eb27b2e55ce48a9f092e6bad
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 _pages/palaverit.md
@@ -15,6 +15,8 @@ Asiakkaalle ollaan rehellisiä kaikissa asioissa, eikä luvata sellaista mita

Palaverit pyritään pitämään <b>maanantaisin</b> ja <b>perjantaisin</b>.

Palavereja <b>ei sovita</b> ilman agendaa, eikä turhia palavereja pidetä.

<h3>Sisäiset palaverit</h3>

<i>Yrityksen kesken</i> viikkopalaveri pidetään <u>joka maanantai</u> hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista. Tästä voidaan tarvittaessa joustaa kiireen tai tarpeellisuuden puitteissa. Pitämättä ei ole sallittua jättää toista viikkoa peräkkäin.

0 comments on commit 20ccf32

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.