Skip to content
Permalink
Browse files

Lisää huomio packagistista ja git tageista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 22, 2017
1 parent 305a32f commit 2179c76706d602e14cf7351df759bd695e5aab25
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 _pages/taustakehitys-ja-lisacc88osat.md
@@ -14,6 +14,16 @@ Taustakehittäjä eli Back End Developer kehittää WordPress-sivuston taust

PHP:n dependenssimanagerina toimii Composer. Lisäosien dependenssit on lisättävä composer.json-tiedostoon asianmukaisesti ja lisäosasta tehtävä joko vcs-composer-repository (GitHub) tai suoraan Packagistiin. Mielellään jälkimmäinen, koska silloin jatkokehittäjän tarvitsee lisätä ainoastaan yksi require composer.json-tiedostoon tai ajaa require-komento.

<h3>Composer, packagist ja päivitykset</h3>

Lisäosien päivitykset tulee toteuttaa siten, että uuden projektin aloittaessa saa aina uusimman version requireen. Esimerkiksi jos julkaisee version 1.0.5, tulee versiot korvata uusilla package.json, composer.json sekä pää-php-tiedostoon. Tämän lisäksi tulee ajaa <b>komentoriviltä</b> rimpsu:

```` bash
git tag -a '1.0.5' && git push --tags
````

Packagist ei osaa nimittäin hakea payloadia, jos tagin/releasen tekee GitHubin webkäyttöliittymästä. Updateria varten tämän jälkeen draftataan uusi release.

<h3>Lisäosat</h3>

Lisäosat sivustoille valitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennen aloitusta Dude käyttää projekteissa seuraavia vakiolisäosia. Nämä löytyy <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack/blob/master/composer.json" class="github">digitoimistodude/dudestack</a> composer.json-tiedostosta ja kaikki muutokset on tehtävä kyseiseen tiedostoon.

0 comments on commit 2179c76

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.