Permalink
Browse files

Syncing _pages/sanasto.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

… (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 3, 2018
1 parent 851be35 commit 2356da05753e2a570832bd51fa33d1cfd88b46bd
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 _pages/sanasto.md
@@ -15,24 +15,24 @@ Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa.

<h1 id="#e">E</h1>

<h4><i>endpoint, endpointti</i>, substanttiivi</h4>
<h4><i>endpoint, endpointti</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Rajapinnoissa (meidän tapauksessa esimerkiksi <a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/">WP REST API</a> ja integrointeihin liittyvät) käytettävät kutsut, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempia tietoja hyödynnettyä. Esimerkiksi WP REST API:ssa artikkelit saadaan <code>posts</code> endpointilla (<a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/#example-request">esimerkki</a>).

<h1 id="#d">D</h1>

<h4><i>devaus, devaaminen</i>, verbi</h4>
<h4><i>devaus, devaaminen</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">verbi</span></h4>

Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tarkoittaa koodaria, web-kehittäjää.

<h1 id="#p">P</h1>

<h3><i>paita</i>, substanttiivi</h4>
<h3><i>paita</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

<span id="paita"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.

<h1 id="#p">R</h1>

<h3><i>rauli</i>, substanttiivi</h4>
<h3><i>rauli</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

<span id="rauli"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.

0 comments on commit 2356da0

Please sign in to comment.