Permalink
Browse files

Tarkennus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent e052f08 commit 23a7d426c5e2360567c60620d0d419673c252a12
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -35,7 +35,7 @@ Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.
1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla <code>~/Projects</code> -hakemistoon (Terminalissa: <code>cd ~/Projects</code> ja sen jälkeen git clone <i>url</i>).

2. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

0 comments on commit 23a7d42

Please sign in to comment.