Permalink
Browse files

Boldaukse

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 43bc5a3 commit 28df2e4f3eab71ccef0e64ca6d3220ffffa7161e
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 _pages/git-open-source.md
  2. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -33,7 +33,7 @@ Lisää kaikki tiedostot ja alikansioiden tiedostot gittiin. Eli sen jälkeen ku

<pre class="language-bash"><code>git push -u origin HEAD</code></pre>

Pushaa eli "työnnä" muutokset muiden nähtäville ja työstettäville. Push-viestit menevät myös Slackiin, jotta koko työyhteisö näkee edistymisen. Dude **ei käytä** push-to-deploy tapaa, joten ei ole vaaraa siitä että muutokset menisivät minnekään tuotantoympäristöön näkyville. Muistathan kuitenkin tarkistaa mitä pushaat.
Pushaa eli "työnnä" muutokset muiden nähtäville ja työstettäville. Push-viestit menevät myös Slackiin, jotta koko työyhteisö näkee edistymisen. Dude <b>ei käytä</b> push-to-deploy tapaa, joten ei ole vaaraa siitä että muutokset menisivät minnekään tuotantoympäristöön näkyville. Muistathan kuitenkin tarkistaa mitä pushaat.

<h3>Aliaksia</h3>

@@ -33,7 +33,7 @@ Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin **Clone**-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.
1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.

2. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

0 comments on commit 28df2e4

Please sign in to comment.