Permalink
Browse files

Lisäys asiakkuudesta Groovessa

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 11, 2017
1 parent f252306 commit 29c7a3ea61e68f93880ca40e842f4e6a65e526b6
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 _pages/tyokalut-workflow.md
@@ -55,6 +55,8 @@ Crisp toimii verkkosivuston livechat-palveluna, johon vastaa ensimmäinen paika

Groove toimii Duden tukikanavana, jonne tulee kaikki apuva@dude.fi -sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit. Uudet viestit näkyvät automaattisesti hoidettavina tiketteinä, joita kuka tahansa Duden tiimistä voi ottaa hoitaakseen.

Grooveen lisätään aina uusi asiakas tiketin tullessa, jos tietoja ei löydy. Mahdolliset tukiviestit edelleenlähetetään (Forward) omasta sähköpostista Grooveen, jotta asiakas oppii käyttämään tukiasioihin Grooven asiakaspalvelurajapintaa (eli apuva@dude.fi -sähköpostia yhden ukon meilin sijaan).

Groove-tiketteihin pyritään vastaamaan maksimissaan muutaman tunnin varoajalla, mielellään mahdollisimman pian. Asiakaspalvelusta lisää kohdassa 3.5.

<a href="https://www.todoist.com/" style="box-shadow: none; text-shadow: none; border: 0;"><svg style="width: 200px; height: auto;" width="200" height="52" viewBox="0 0 92 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><title>logo</title><path d="M20.39.4H3.194C1.617.4.327 1.696.327 3.28v3.705l3.915 2.287a.962.962 0 0 0 .958 0c.246-.144 7.664-4.424 7.773-4.488a.717.717 0 0 1 .717-.005c.154.092.579.334.802.46.224.127.212.484.012.6-.201.115-8.874 5.133-9.281 5.37a.941.941 0 0 1-1.003 0A770.363 770.363 0 0 1 .32 8.938v1.94l3.916 2.288a.962.962 0 0 0 .957 0c.247-.144 7.664-4.425 7.773-4.488a.717.717 0 0 1 .717-.006c.155.092.579.334.802.461.224.127.212.484.012.6l-9.281 5.369a.941.941 0 0 1-1.003 0 770.358 770.358 0 0 1-3.898-2.27v1.942l3.915 2.287a.962.962 0 0 0 .957 0c.247-.144 7.665-4.425 7.774-4.488a.717.717 0 0 1 .716-.006c.155.092.58.334.803.46.223.128.212.485.011.6-.2.115-8.874 5.133-9.28 5.37a.941.941 0 0 1-1.004 0 770.365 770.365 0 0 1-3.898-2.27v3.871c0 1.585 1.29 2.881 2.866 2.881h17.198c1.576 0 2.866-1.296 2.866-2.88V3.314C23.257 1.696 21.967.4 20.39.4zm17.355 13.72c0-.76.136-1.447.407-2.065a4.809 4.809 0 0 1 1.1-1.585 4.841 4.841 0 0 1 1.64-1.017 5.68 5.68 0 0 1 2.023-.36c.712 0 1.386.12 2.02.36.633.24 1.18.58 1.643 1.017.463.44.83.967 1.1 1.585.27.618.406 1.306.406 2.064 0 .757-.136 1.445-.407 2.063a4.804 4.804 0 0 1-1.1 1.585c-.46.438-1.01.778-1.643 1.016-.633.24-1.307.36-2.02.36-.713 0-1.386-.12-2.02-.36a4.812 4.812 0 0 1-1.643-1.016c-.46-.44-.83-.967-1.098-1.585-.27-.618-.407-1.306-.407-2.064l-.001.002zm2.377-.002c0 .37.064.73.19 1.075a2.709 2.709 0 0 0 2.606 1.796c.434 0 .824-.08 1.167-.24.343-.158.637-.37.882-.637.243-.266.43-.57.554-.918.123-.344.186-.704.186-1.076 0-.373-.063-.733-.187-1.08a2.734 2.734 0 0 0-1.437-1.553 2.734 2.734 0 0 0-1.168-.24c-.435 0-.826.08-1.17.24-.342.16-.636.372-.88.638-.246.266-.43.57-.555.916-.126.347-.19.707-.19 1.08l.002-.001zm17.098 3.35h-.04a3.066 3.066 0 0 1-1.387 1.277 4.471 4.471 0 0 1-1.88.398c-.74 0-1.397-.13-1.972-.388a4.42 4.42 0 0 1-1.474-1.068c-.41-.45-.72-.983-.932-1.595a6.032 6.032 0 0 1-.316-1.973c0-.705.11-1.364.337-1.976.224-.61.537-1.142.94-1.595a4.356 4.356 0 0 1 1.455-1.067 4.43 4.43 0 0 1 1.862-.39c.45 0 .846.048 1.19.14.343.094.646.213.91.36s.49.303.674.468c.184.168.337.33.455.49h.06V5.276c0-.24.188-.52.518-.52h1.343c.31 0 .518.262.518.52v13.106c0 .333-.28.52-.517.52h-1.22a.525.525 0 0 1-.52-.52v-.915l-.004.001zm-5.626-3.35c0 .373.063.733.19 1.077.124.347.308.652.553.918a2.726 2.726 0 0 0 2.049.878c.435 0 .826-.08 1.17-.24a2.726 2.726 0 0 0 1.435-1.555 3.187 3.187 0 0 0-.001-2.156 2.686 2.686 0 0 0-.555-.915 2.744 2.744 0 0 0-.88-.638 2.746 2.746 0 0 0-1.17-.24c-.435 0-.825.08-1.168.24-.344.16-.638.372-.883.638s-.43.57-.554.916c-.126.347-.19.707-.19 1.08l.004-.003zm9.438.002c0-.76.135-1.447.406-2.065a4.809 4.809 0 0 1 1.1-1.585 4.85 4.85 0 0 1 1.642-1.017 5.66 5.66 0 0 1 2.02-.36c.714 0 1.387.12 2.02.36a4.89 4.89 0 0 1 1.645 1.017c.463.44.828.967 1.1 1.585.27.618.406 1.306.406 2.064 0 .757-.135 1.445-.406 2.063a4.804 4.804 0 0 1-1.1 1.585 4.831 4.831 0 0 1-1.643 1.016c-.633.24-1.306.36-2.02.36a5.66 5.66 0 0 1-2.02-.36 4.822 4.822 0 0 1-1.643-1.016 4.834 4.834 0 0 1-1.1-1.585c-.27-.618-.405-1.306-.405-2.064l-.002.002zm2.378-.002c0 .37.063.73.188 1.075.126.347.31.652.555.918.246.266.54.48.883.638.343.16.733.24 1.168.24.436 0 .826-.08 1.17-.24a2.715 2.715 0 0 0 1.436-1.555 3.186 3.186 0 0 0 0-2.156 2.715 2.715 0 0 0-1.436-1.553 2.743 2.743 0 0 0-1.17-.24c-.434 0-.824.08-1.167.24a2.71 2.71 0 0 0-1.436 1.554 3.163 3.163 0 0 0-.188 1.08l-.003-.001zm9.158-8.034c0-.386.142-.72.426-1.008.285-.285.644-.428 1.08-.428.435 0 .802.136 1.1.41.295.27.445.614.445 1.026 0 .412-.15.754-.447 1.027-.297.274-.664.41-1.1.41-.435 0-.794-.143-1.08-.43a1.383 1.383 0 0 1-.425-1.006l.001-.001zm9.812 5.901c-.238 0-.413-.18-.443-.26-.197-.52-.827-.716-1.335-.716-.802 0-1.43.373-1.43 1.016 0 .622.608.75.984.864.413.126 1.2.3 1.636.402.442.104.853.258 1.238.46 1.262.658 1.44 1.696 1.44 2.32 0 2.306-2.267 3.07-3.843 3.07-1.214 0-3.495-.185-3.996-2.515-.048-.227.152-.575.518-.575h1.312c.258 0 .432.19.483.338.17.468.705.822 1.608.822.97 0 1.544-.387 1.544-.902a.985.985 0 0 0-.432-.795c-.736-.502-2.554-.56-3.54-1.088-.378-.202-1.327-.665-1.327-2.242 0-2.174 1.963-3.09 3.688-3.09 2.544 0 3.477 1.617 3.583 2.217.058.33-.126.673-.496.673h-1.19l-.002.001zm2.328-1.185v-.99c0-.235.185-.52.514-.52h1.267V6.86c0-.26.174-.418.307-.476.08-.034.787-.346 1.354-.594.396-.164.717.164.717.48v3.02h2.097c.324 0 .517.286.517.52v.992a.535.535 0 0 1-.516.522h-2.097v4.188c0 .478-.014.852.168 1.13.166.252.41.346.9.346.14 0 .266-.024.372-.06a.505.505 0 0 1 .622.23c.153.3.33.632.454.87a.533.533 0 0 1-.222.715c-.403.197-.96.356-1.724.356-.633 0-.992-.07-1.393-.21a2.42 2.42 0 0 1-1.016-.72c-.233-.287-.348-.67-.433-1.094-.087-.425-.108-.94-.108-1.5v-4.252h-1.265c-.332 0-.517-.29-.517-.523h.002zm-54.418 0v-.99c0-.235.186-.52.514-.52h1.448V6.86a.52.52 0 0 1 .308-.476c.08-.034.787-.346 1.354-.594.395-.164.716.164.716.48v3.02h2.097c.324 0 .517.286.517.52v.992a.536.536 0 0 1-.517.522H34.63v4.188c0 .478-.014.852.168 1.13.166.252.41.346.9.346.14 0 .266-.024.372-.06a.505.505 0 0 1 .622.23c.154.3.33.632.455.87a.533.533 0 0 1-.222.715c-.402.197-.96.356-1.724.356-.632 0-.99-.07-1.392-.21a2.42 2.42 0 0 1-1.016-.72c-.232-.287-.347-.67-.432-1.094-.087-.425-.108-.94-.108-1.5v-4.252h-1.444c-.332 0-.517-.29-.517-.523h-.002zm43.132 8.104h1.343a.52.52 0 0 0 .517-.52v-8.53a.52.52 0 0 0-.517-.52h-1.343a.52.52 0 0 0-.517.52v8.53c0 .286.233.52.517.52z" fill="#E44332" fill-rule="evenodd"/></svg></a>

0 comments on commit 29c7a3e

Please sign in to comment.