Skip to content
Permalink
Browse files

Maininnat pois liittyen vanhaan branch-jaotteluun

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 1, 2019
1 parent 3b70c9d commit 29e5228dd2661b0c2e274d7733eec34fbc3ffcf2
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. +0 −2 _pages/front-end-teemakehitys.md
  2. +1 −1 _pages/git-open-source.md
@@ -38,8 +38,6 @@ Rakenteeseen voi ehdottaa muutoksia suoraan Airin GitHub- repositorioon sass/ -h
Front End devaaja aloittaessaan rakentaa WordPressin teematiedostoihin HTML-rakenteen back end -kehittäjälle valmiiksi. Järkeviä PHP-ratkaisuja voi rakentaa valmiiksi, kuten tietyt echot, svg includet, oleelliset functions.php:n muutokset tai vastaavat, mutta WP Queryt ja laajemmat PHP-toiminnallisuudet jätetään back end -kehittäjän työstettäväksi.
Front End käyttää aina branchia front-end ja mergeää säännöllisesti masteriin. Muista brancheista keskustellaan erikseen.
<h3>Riippuvuudet</h3>
Projektissa käytettävät SCSS- ja JS-palikat haetaan npm upstreamista ja lisätään vaatimuksina teeman package.jsoniin aina kun mahdollista. Jos kyseessä on esimerkiksi muutaman rivin <code>@mixin</code>, voidaan tehdä poikkeus ja tarvittavan dependenssin toistuessa keskustella siitä, lisättäisiinkö tämä myös airiin defaultiksi.
@@ -18,7 +18,7 @@ Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Massiivisia committeja tulisi

<h2>Gitin käyttö asiakasprojekteissa</h2>

Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta. Front-end ja back-end branchit tulee myös mergetä pääbranchiin työpäivän päätteeksi, etenkin projektin aktiivisessa kehitysvaiheessa ja suurempien muutosten jälkeen. Näin projektin jatkokehittäjä eli työkaveri saa uusimmat muutokset ajoissa, eikä tule konflikteja.
Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta. Omat branchit tulee myös mergetä pääbranchiin työpäivän päätteeksi, etenkin projektin aktiivisessa kehitysvaiheessa ja suurempien muutosten jälkeen. Näin projektin jatkokehittäjä eli työkaveri saa uusimmat muutokset ajoissa, eikä tule konflikteja.

Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", jossa voi olla useampi typografiamuutos samassa. Nyrkkisääntönä sopiva toimintovälin etappi, jossa saa käyttää maalaisjärkeä.

0 comments on commit 29e5228

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.