Permalink
Browse files

Kielioppi, ks. http://www.kielitohtori.fi/suomen-kielenhuollon-kysymy…

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2017
1 parent 1c76290 commit 2be84eb72ddc5394ac8c9b0719eddc2e185f4597
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/lahtokohdat.md
@@ -18,4 +18,4 @@ Erityisesti <em>teknisessä</em> työssä, mutta myös kaikessa muussakin Du
3. <strong>Tarkoituksenmukaisuus</strong> – Tilatun tuotteen ja kaiken tekemisen on oltava tarkoituksenmukaista, sellaista mitä asiakas on tilannut, ei vähempää. Pyrimme kuitenkin ylittämään itsemme sekä asiakkaamme aina kun mahdollista.

3. <strong>Laatu</strong> – Duden pääpaino on tuottaa hyvää laatua ja sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle, eli ei käytetä valmisteemoja, Bootstrapia tai muita lähtökohtaisesti muitakaan yleispäteviä frameworkeja. Valmiita lisäosia tai työkaluja voidaan käyttää, kunhan ne ovat yleisesti Duden hyväksymiä ja asiakkaan tarpeisiin hyviksi todettuja.
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se samantien."</blockquote>
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se saman tien."</blockquote>

0 comments on commit 2be84eb

Please sign in to comment.