Permalink
Browse files

Esteettömyystestaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 17, 2017
1 parent 0adce33 commit 2e4b1750b789b35d0f99be35abeed28cc8fc05ae
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 _pages/julkaisu.md
@@ -105,7 +105,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ WordPress-päivitykset
☐ .htaccess Redirect 301 /asiakas http://www.asiakas.fi tai nginx-redirectit, jos on
☐ Jos sopii projektiin/sovittu/saittiuudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua (Firefoxin full-page screenshot-toiminto)
☐ Esteettömyystestaus päällisin puolin Chromen Alix-lisäosalla
☐ Esteettömyystestaus WAVElla
☐ Aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ SendGrid API key ja .env tarkistus
☐ <a href="http://a11yproject.com/checklist.html">Web Accessibility Checklist</a>
@@ -130,6 +130,5 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Testaa typografia blogissa, <a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php? post=1134&amp;action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>
☐ HTML:n validointi <a href="https://validator.w3.org/">W3 validaattorilla</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Testaa esteettömyys <a href="http://achecker.ca/checker/index.php">aCheckerillä</a>
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>

0 comments on commit 2e4b175

Please sign in to comment.