Skip to content
Permalink
Browse files

Lisäys cachesta ja vanhaan projektiin julkaisusta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 27, 2019
1 parent c36d9d9 commit 2e56fa6e2c229bd96457c6867c64f365947ccfdf
Showing with 8 additions and 1 deletion.
  1. +8 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -16,7 +16,14 @@ Huomaathan, että tätä opasta käytetään ainoastaan silloin kun asiakkaan si
<h3>Miten deploy toimii</h3>
Deployn automatisointi tapahtuu <a href="http://capistranorb.com/">Capistranon</a> avulla, joka on osa <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack">digitoimisto/dudestack</a>-kokonaisuutta. Ensimmäinen deploy suoritetaan aina Capistranon työkalulla, mutta esim. pienet teemapäivitykset hoidetaan suoralla sftp- tai rsync-yhteydellä.

<h3>Vaiheet</h3>
<h3>Julkaisut vanhaan projektiin</h3>

Jatkokehitykset, freesaukset yms. hoidetaan suoralla sftp- tai rsync-yhteydellä jo aiemmin deployattuun projektiin. Isommat releaset tehdään uudella cap production deploylla.

Muutosten myötä tulee muistaa ngx-pagespeed-välimuistin tyhjennys:
<pre class="language-bash"><code>sudo rm -rf /tmp/pgsp/v3/domain.fi</code></pre>

<h3>Uuden julkaisun vaiheet</h3>
Duden julkaisutoimenpiteet eli deploy on monivaiheinen ja varsinaista tiedonsiirtoa ja kansiorakennetta lukuunottamatta (<a href="http://capistranorb.com/">Capistrano</a>) enimmäkseen manuaalinen. Käsipelillä asioiden tekemisellä pyrimme varmistamaan että kaikki on varmistettu ja menee oikein. Kokonaisuudessaan vaiheisiin kuluu testausta lukuunottamatta aikaa noin varttitunti.

26.4.2018 eteenpäin vaiheet 1, 2 on automatisoitu scripteihin (huomaathan käyttää <b>bashia</b> <i>sh</i> sijaan, sillä ubuntun sh ei tue read-komentoa).

0 comments on commit 2e56fa6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.