Permalink
Browse files

Lisää validoinnista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 14, 2018
1 parent 3a66a3f commit 335068324852b39eb7a3780a75ead07c1579b5e2
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -146,6 +146,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ "Toteutus: DUDE" footeriin, linkki ja lupa
☐ Testaa typografia blogissa, <a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php? post=1134&amp;action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>
☐ HTML:n validointi <a href="https://validator.w3.org/">W3 validaattorilla</a>
☐ CSS:n validointi <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input">W3C W3C CSS Validation Servicessä</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>

0 comments on commit 3350683

Please sign in to comment.