Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/taustakehitys-ja-lisacc88osat.md from WordPress at htt…

…ps://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 12, 2019
1 parent 38e4551 commit 364d65bdb3c80cda67869dd327c75b015632dcf6
Showing with 1 addition and 5 deletions.
  1. +1 −5 _pages/taustakehitys-ja-lisacc88osat.md
@@ -70,11 +70,7 @@ Jos on tulossa kielikäännöksiä, sivustolle asennetaan vakiona Polylang.

Jos verkkokauppa.

<h4>Carbon Fields</h4>

Yksinkertaisempiin sekä suoraviivaisiin projekteihin suositellaan käytettäväksi Carbon Fieldsiä. Paljon käyttöä vaativissa sivuissa suositellaan kuitenkin ACF:ää, sillä Carbon Fieldsissä ei tällä hetkellä toimi esikatselu. Seurataan CF:n kehitystä tiiviisti.

<h4><span class="accent">tai</span> Advanced Custom Fields Pro</h4>
<h4>Advanced Custom Fields Pro</h4>

Jos sivustolle kaivataan modulaarista rakennetta, käytetään ACF Pro:ta custom eldsien ja sivupohjien rakentamiseen. ACF Pro päivittyy tiuhaan ja on tällä hetkellä kaikista suosituin custom eldseihin käytetty ratkaisu.

0 comments on commit 364d65b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.