Permalink
Browse files

Update aloittaminen.md

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Oct 25, 2018
1 parent e7290bf commit 375174529fe35321edcc164b00752d77f97c47d8
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 _pages/aloittaminen.md
@@ -20,6 +20,7 @@ Kun olet saanut työkoneesi purettua paketista, sinulle luodaan
<li><a href="https://trello.com">Trello</a>-tunnus projektinhallintaan</li>
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan</li>
<li><a href="https://teamweek.com">TeamWeek</a> aikataulutukseen</li>
<li><a href="https://wakatime.com">WakaTime</a> koodaustyöajanseurantaan</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a>-tunnus tiedostojen hallintaan</li>
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a>-tunnus yrityksen sisäistä viestintää varten</li>
<li><a href="http://invisionapp.com">Invision App</a>-tunnus leiskoja varten</li>
@@ -50,4 +51,4 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://instagram.com/digitoimistodude/">Instagram</a></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/digitoimistodude/">Facebook</a></li>
<li><a href="https://www.linkedin.com/company/digitoimisto-dude-oy/">LinkedIn-yrityssivu</a></li>
</ul>
</ul>

0 comments on commit 3751745

Please sign in to comment.