Permalink
Browse files

Ankkuri

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent ec75bd2 commit 3b6247f799093cbdd6918a0248862330a8d84696
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -31,7 +31,7 @@ Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen

5. BitBucket-repositoryyn lisätään logo ja Slackin #dev-kanavalle projektin integraatio + logo osoitteessa <a href="https://dudet.slack.com/apps/manage">dudet.slack.com/apps/manage</a>.

<h3>Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät</h3>
<h3 id="myohemmin-projektiin-mukana-tulevan-devaajan-tehtavat">Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät</h3>

Vaiheet:

0 comments on commit 3b6247f

Please sign in to comment.