Permalink
Browse files

PHP_CodeSniffer-linkitys GitHubiin sekä typon korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent 5ebda85 commit 3e56ccd18ebecf6964256af1a92c162b6ebaba3a
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/koodausstandardit.md
@@ -9,6 +9,6 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 15:01:29
---
Dude käyttää PHP CodeSni erin (phpcs) WordPress-standardeja taustakehityksessä ja <a href="https://github.com/Automattic/_s" class="github">Automattic/_s</a> standardia frontend-kehityksessä. WordPress VIP -sääntöjä emme noudata ja osa WordPress-säännöistä on excludettu hyvin perustein. Excludettavia sääntöjä voi ehdottaa lisää, mutta ehdotuksen pitää olla perusteltavissa. Sääntöihin voi tehdä Pull Requesteja tai committeja suoraan <a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a>-repositorioon.
Dude käyttää <a href="https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer" class="github">squizlabs/PHP_CodeSniffer</a>in WordPress-standardeja taustakehityksessä ja <a href="https://github.com/Automattic/_s" class="github">Automattic/_s</a> standardia frontend-kehityksessä. WordPress VIP -sääntöjä emme noudata ja osa WordPress-säännöistä on excludettu hyvin perustein. Excludettavia sääntöjä voi ehdottaa lisää, mutta ehdotuksen pitää olla perusteltavissa. Sääntöihin voi tehdä Pull Requesteja tai committeja suoraan <a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a>-repositorioon.
Koodin tulee olla selkeää ja dokumentoitua. Indentaatiossa käytämme 2 merkin väliä.

0 comments on commit 3e56ccd

Please sign in to comment.