Permalink
Browse files

README.md

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 10, 2018
1 parent 1d64ce4 commit 43f1ef501b7620d68c14bc832d2381cfdcf53a7a
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -126,6 +126,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville sivustonnimi. , tietokannannimi)
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite
<h3>Extraa</h3>
☐ "Toteutus: DUDE" footeriin, linkki ja lupa
☐ Testaa typografia blogissa, <a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php? post=1134&amp;action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>

0 comments on commit 43f1ef5

Please sign in to comment.